messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๓ บ้านผาศักดิ์ สายจากบ้านนายขาน จันทร์โฮง ถึงบ้านนายเลิศสมบัติ อะศรีชัย หมู่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๓ บ้านผาศักดิ์ สายจากบ้านนายขาน จันทร์โฮง ถึงบ้านนายเลิศสมบัติ อะศรีชัย หมู่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๓ บ้านผาศักดิ์ สายจากบ้านนายขาน จันทร์โฮง ถึงบ้านนายเลิศสมบัติ อะศรีชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดกสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดหมู่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬถึงบ้าน นายอนุสิทธิ์ ชมภูประเภท หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๘ บ้านวังเวิน สายจากสามแยกข้างบ้านนายเฉลิม ผาดนอกถึงหลังบ้านนายเฉลิม ผาดนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านศรีดอกแก้ว สายจากบ้านนายแดง อังคาร ถึงบ้านนายอรัน พรมสุริย์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๕ บ้านดงน้ำเย็น จากสามแยกวัดป่าบ้านดงน้ำเย็น ถึงนานายสุริยะ อุประ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านนาคำ จากบ้านนายจรูญ ชัยเสือถึงบ้านนางฉลวย พรเวียง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๒ บ้านโคกอุดม จากบ้านนายสวด ดีเฉลา ถึงบ้านนายวินัด อินหงสา หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อโครงการผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แสนสุข หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำตากล้า องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุขถึงบ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดบ้านดงน้ำเย็นจากสามแยกสายคำตากล้า - ท่าก้อนถึงหน้าวัดเทพก่องก่อยช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้านนายทึง คำจันทร์ถึงบ้านนายทองคำ เดือนจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโคกอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดบ้านห้วยดินดำจากบ้านนางบุญทอม ธรรมเริงศรีถึงบ้านนางคำบอน ข่ายเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดบ้านศรีดอกแก้วจากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษถึงหลังบ้านนายพิจิตร พุทธวงศ์ษา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยขยะลงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำสายจากสามแยกถนนสายบ้านนาคำ - บ้านหนองบกถึงนานายประยา พิมพ์แก้ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์สายหน้าวัดผาศักดิ์วนารามบริเวณหลังบ้านนายเคน มีชัย ถึงถนนสายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวผาศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเวินสายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเวินถึงริมแม่น้ำสงคราม หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ -่ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโคกอุดม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านฉางบัวพา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๓๘ สกลนคร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ช่วงปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านผาศักดิ์ - บ้านดงน้ำเย็นยาวไปตามทางเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายจากสามแยกเขตนาแต้ยาวไปตามทางเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูปจากบ้านนายเสมียน ไชยสัตย์ - บ้านนายดาวเรือง งามสง่า บริเวณบ้านนางแพง กงสถิต ถึงบ้านนายอำคา อุประ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านวังเวิน สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนายหนูแกม ชาวทองหลาง บริเวณบ้านนางแสง มณีทับถึงบ้านนางพุต ผาดนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อรายการแบบพิมพ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านแสนสุข สายจากบ้านนายอุทิศ สายมงคลถึงบ้านนายประมวล แสนหมื่น บริเวณบ้านนายอุทิศ สายมงคลถึงบ้านนางระเบียง สีแตงเหง้า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑,๒๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายคำป้อง ปานพรม บริเวณข้างบ้านนายคำป้อง ปานพรมถึงบ้านนายสุภี เผือกไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ำเย็นสายจากร้านครัวคุณยายถึงนานางกาอ่อน หล้าหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 290
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์สายข้างโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 311
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนวลศรี คณะเมือง เริ่มจากรอยต่อคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายบุญอุ้ม หล้าหิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 303
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
1 - 50 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2