messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวมัณลิกา ยางธิสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิภาพร ศรีสุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงาน
นางสาวหัสธยา คูณขอนยาง
คนงาน