info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 203
group กองการศึกษาฯ
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกันต์ฤทัย บุญละคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกันต์ฤทัย บุญละคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ