messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
place สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ภาพ

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จรดแม่น้ำสงคราม ติดต่อเขต อำเภอเซกาและอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลหนองบัวสิมและตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดเขตตำบลหนองแวง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ำจืด เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน) 5 บ้านดงน้ำเย็น (บางส่วน) 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 10 บ้านห้วยดินดำ (เต็มหมู่บ้าน) 12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 15 บ้านนาคำ (บางส่วน) 16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และการประมงน้ำจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอื่นในตัวเมืองใหญ่ๆ พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉลี่ยของประชากร 14,470 บาท ต่อปี หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 3 แห่ง- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง - ปั้มแก้ส 1 แห่ง - โรงสี 15 แห่ง - ร้านขายของชำ 25 แห่ง - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 แห่ง - ร้านทอง 2 แห่ง - ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ 3 แห่ง - ร้านค้าส่ง 3 แห่ง - ร้านตัดผม,เสริมสวย 10 แห่ง - ร้านอาหาร 9 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 5 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง - ร้านขายรถยนต์ 1 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา 1 แห่ง สภาพทางสังคม การศึกษา -โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง -โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง -โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง -โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง -ห้องสมุด 1 แห่ง -ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง สถาบันและองค์การทางศาสนา - วัด 5 แห่ง - สำนักสงฆ์ 5 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง - สาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๑ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำตากล้า 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง การคมนาคม -ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย -ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง การไฟฟ้า -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 แห่ง -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,756 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ -ลำน้ำ,ลำห้วย 24 สาย -บึง,หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 20 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 24 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง - สระน้ำ 7 แห่ง - บ่อบาดาล 40 แห่ง - ทำนบดิน 1 แห่ง ข้อมูลอื่น ๆ 1. มวลชนจัดตั้ง -ลูกเสือชาวบ้าน 38 รุ่น 88 คน -ไทอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น 125 คน -กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น 75 คน -อปพร. 2 รุ่น 80 คน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวนบุคลากร รวม 36 คน -พนักงานส่วนตำบล 12 คน -สำนักงานปลัด 5 คน -กองคลัง 3 คน -ส่วนโยธา 1 คน -ส่วนการศึกษาฯ 1 คน -ส่วนสวัสดิการสังคม 2 คน -พนักงานจ้าง 24 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร -ระดับประถมศึกษา 2 คน -ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 9 คน -ระดับปริญญาตรี 19 คน -ระดับปริญญาโท 6 คน รายได้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน บาท -รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง จำนวน บาท แยกเป็น -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 174,760.19 บาท -ภาษีโรงเรือน จำนวน 215,571.28 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 87,756 บาท -อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 282 บาท -รายได้อื่นๆ (ค่าขายแบบ,ค่าดอกเบี้ย,ค่าปรับ) จำนวน 315,689.98 บาท -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บได้ จำนวน 15,405,307.11 บาท -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 8,465,213 บาท ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 69 กลุ่ม -กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร 29 กลุ่ม -กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม -กลุ่มเกษตรผสมผสาน 18 กลุ่ม -กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า 6 กลุ่ม -กลุ่มผู้บริโภค 16 กลุ่ม จุดเด่นของพื้นที่ -มีแม่น้ำสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านห้วยดินดำ บ้านผาศักดิ์ -มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก -มีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก -มีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก -มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย -มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณีบุญเดือนสาม