messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้ำเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักดิ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแสนสุข ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายในกิจกรรมปักธงความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ จำนวน ๑ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๘๖๑๘ สกลนคร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 75 รีม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๖๒ -๐๐๔๘ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ (๔๒๐-๖๔-๐๐๑๙) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๔๓๘ สกลนคร จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ (๐๕๔-๖๑-๐๐๐๔) และ (๐๕๔-๖๓-๐๐๐๕) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๕๑๗ สกลนคร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อกล่องอเนกประสงค์ฝาปิดแบบมีล้อ ขนาด ๙๐ ลิตร จำนวน ๒๐ กล่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อกล่องอเนกประสงค์ฝาปิดแบบมีล้อ ขนาด ๙๐ ลิตร จำนวน ๒๐ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้ำเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแสนสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ และหมู่ที่ 16 บ้านฉางบัวพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินลูกรัง 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ และหมู่ที่ 16 บ้านฉางบัวพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ และหมู่ที่ 16 บ้านฉางบัวพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปริมาตรดินลูกรัง 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงนานายเปลี่ยน พรมดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากบ้านนายสิทธิชัย อุ่นคำ ถึงนานายวรรณา ศรีพั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงนานายพร คำหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงแยกนานายการะเกตุ นามพลแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม 8618 สกลนคร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 478-64-0038 จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้ำเย็น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 783 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16