messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
verified_user ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ประวัติความเป็นมา
สภาตำบลคำตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ความหมาย
ความหมาย - รูปดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างไสวในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - รูปรวงข้าว หมายถึง ความสำเร็จของการทำนาที่ได้มาซึ่งผลผลิตที่งดงามอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ในท้องถิ่น - รูปทุ่งนาและแม่น้ำ หมายถึง การทำนาหรือการเกษตรที่ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัย แม่น้ำสงคราม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของตำบลคำตากล้า