messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow งบประมาณ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,614,900 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท แผนงานการศึกษา 6,1076,600 บาท แผนงานสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,026,400 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,100 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท แผนงานการเกษตร 50,000 บาท แผนงานงบกลาง 722,000 บาท