ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ (Vision) "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" พันธกิจ (Mission) 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน 4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ (Vision) "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" พันธกิจ (Mission) 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน 4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน../add_file/วิสัยทัศน์ (Vision) "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" พันธกิจ (Mission) 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน 4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : j616L3rMon113249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สภาตำบลคำตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาตำบลคำตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร../add_file/ สภาตำบลคำตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ความหมาย - รูปดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างไสวในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - รูปรวงข้าว หมายถึง ความสำเร็จของการทำนาที่ได้มาซึ่งผลผลิตที่งดงามอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ในท้องถิ่น - รูปทุ่งนาและแม่น้ำ หมายถึง การทำนาหรือการเกษตรที่ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัย แม่น้ำสงคราม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของตำบลคำตากล้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความหมาย - รูปดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างไสวในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - รูปรวงข้าว หมายถึง ความสำเร็จของการทำนาที่ได้มาซึ่งผลผลิตที่งดงามอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ในท้องถิ่น - รูปทุ่งนาและแม่น้ำ หมายถึง การทำนาหรือการเกษตรที่ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัย แม่น้ำสงคราม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของตำบลคำตากล้า../add_file/ ความหมาย - รูปดวงอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างไสวในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - รูปรวงข้าว หมายถึง ความสำเร็จของการทำนาที่ได้มาซึ่งผลผลิตที่งดงามอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ในท้องถิ่น - รูปทุ่งนาและแม่น้ำ หมายถึง การทำนาหรือการเกษตรที่ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัย แม่น้ำสงคราม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของตำบลคำตากล้า
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จรดแม่น้ำสงคราม ติดต่อเขต อำเภอเซกาและอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลหนองบัวสิมและตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดเขตตำบลหนองแวง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ำจืด เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน) 5 บ้านดงน้ำเย็น (บางส่วน) 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 10 บ้านห้วยดินดำ (เต็มหมู่บ้าน) 12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 15 บ้านนาคำ (บางส่วน) 16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และการประมงน้ำจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอื่นในตัวเมืองใหญ่ๆ พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉลี่ยของประชากร 14,470 บาท ต่อปี หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 3 แห่ง- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง - ปั้มแก้ส 1 แห่ง - โรงสี 15 แห่ง - ร้านขายของชำ 25 แห่ง - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 แห่ง - ร้านทอง 2 แห่ง - ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ 3 แห่ง - ร้านค้าส่ง 3 แห่ง - ร้านตัดผม,เสริมสวย 10 แห่ง - ร้านอาหาร 9 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 5 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง - ร้านขายรถยนต์ 1 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา 1 แห่ง สภาพทางสังคม การศึกษา -โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง -โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง -โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง -โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง -ห้องสมุด 1 แห่ง -ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง สถาบันและองค์การทางศาสนา - วัด 5 แห่ง - สำนักสงฆ์ 5 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง - สาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๑ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำตากล้า 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง การคมนาคม -ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย -ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง การไฟฟ้า -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 แห่ง -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,756 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ -ลำน้ำ,ลำห้วย 24 สาย -บึง,หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 20 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 24 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง - สระน้ำ 7 แห่ง - บ่อบาดาล 40 แห่ง - ทำนบดิน 1 แห่ง ข้อมูลอื่น ๆ 1. มวลชนจัดตั้ง -ลูกเสือชาวบ้าน 38 รุ่น 88 คน -ไทอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น 125 คน -กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น 75 คน -อปพร. 2 รุ่น 80 คน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวนบุคลากร รวม 36 คน -พนักงานส่วนตำบล 12 คน -สำนักงานปลัด 5 คน -กองคลัง 3 คน -ส่วนโยธา 1 คน -ส่วนการศึกษาฯ 1 คน -ส่วนสวัสดิการสังคม 2 คน -พนักงานจ้าง 24 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร -ระดับประถมศึกษา 2 คน -ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 9 คน -ระดับปริญญาตรี 19 คน -ระดับปริญญาโท 6 คน รายได้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน บาท -รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง จำนวน บาท แยกเป็น -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 174,760.19 บาท -ภาษีโรงเรือน จำนวน 215,571.28 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 87,756 บาท -อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 282 บาท -รายได้อื่นๆ (ค่าขายแบบ,ค่าดอกเบี้ย,ค่าปรับ) จำนวน 315,689.98 บาท -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บได้ จำนวน 15,405,307.11 บาท -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 8,465,213 บาท ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 69 กลุ่ม -กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร 29 กลุ่ม -กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม -กลุ่มเกษตรผสมผสาน 18 กลุ่ม -กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า 6 กลุ่ม -กลุ่มผู้บริโภค 16 กลุ่ม จุดเด่นของพื้นที่ -มีแม่น้ำสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านห้วยดินดำ บ้านผาศักดิ์ -มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก -มีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก -มีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก -มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย -มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณีบุญเดือนสาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จรดแม่น้ำสงคราม ติดต่อเขต อำเภอเซกาและอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลหนองบัวสิมและตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดเขตตำบลหนองแวง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ำจืด เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน) 5 บ้านดงน้ำเย็น (บางส่วน) 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 10 บ้านห้วยดินดำ (เต็มหมู่บ้าน) 12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 15 บ้านนาคำ (บางส่วน) 16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และการประมงน้ำจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอื่นในตัวเมืองใหญ่ๆ พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉลี่ยของประชากร 14,470 บาท ต่อปี หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 3 แห่ง- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง - ปั้มแก้ส 1 แห่ง - โรงสี 15 แห่ง - ร้านขายของชำ 25 แห่ง - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 แห่ง - ร้านทอง 2 แห่ง - ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ 3 แห่ง - ร้านค้าส่ง 3 แห่ง - ร้านตัดผม,เสริมสวย 10 แห่ง - ร้านอาหาร 9 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 5 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง - ร้านขายรถยนต์ 1 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา 1 แห่ง สภาพทางสังคม การศึกษา -โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง -โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง -โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง -โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง -ห้องสมุด 1 แห่ง -ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง สถาบันและองค์การทางศาสนา - วัด 5 แห่ง - สำนักสงฆ์ 5 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง - สาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๑ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำตากล้า 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง การคมนาคม -ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย -ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง การไฟฟ้า -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 แห่ง -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,756 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ -ลำน้ำ,ลำห้วย 24 สาย -บึง,หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 20 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 24 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง - สระน้ำ 7 แห่ง - บ่อบาดาล 40 แห่ง - ทำนบดิน 1 แห่ง ข้อมูลอื่น ๆ 1. มวลชนจัดตั้ง -ลูกเสือชาวบ้าน 38 รุ่น 88 คน -ไทอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น 125 คน -กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น 75 คน -อปพร. 2 รุ่น 80 คน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวนบุคลากร รวม 36 คน -พนักงานส่วนตำบล 12 คน -สำนักงานปลัด 5 คน -กองคลัง 3 คน -ส่วนโยธา 1 คน -ส่วนการศึกษาฯ 1 คน -ส่วนสวัสดิการสังคม 2 คน -พนักงานจ้าง 24 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร -ระดับประถมศึกษา 2 คน -ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 9 คน -ระดับปริญญาตรี 19 คน -ระดับปริญญาโท 6 คน รายได้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน บาท -รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง จำนวน บาท แยกเป็น -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 174,760.19 บาท -ภาษีโรงเรือน จำนวน 215,571.28 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 87,756 บาท -อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 282 บาท -รายได้อื่นๆ (ค่าขายแบบ,ค่าดอกเบี้ย,ค่าปรับ) จำนวน 315,689.98 บาท -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บได้ จำนวน 15,405,307.11 บาท -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 8,465,213 บาท ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 69 กลุ่ม -กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร 29 กลุ่ม -กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม -กลุ่มเกษตรผสมผสาน 18 กลุ่ม -กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า 6 กลุ่ม -กลุ่มผู้บริโภค 16 กลุ่ม จุดเด่นของพื้นที่ -มีแม่น้ำสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านห้วยดินดำ บ้านผาศักดิ์ -มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก -มีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก -มีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก -มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย -มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณีบุญเดือนสาม../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตั้งอยู่บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคำตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จรดแม่น้ำสงคราม ติดต่อเขต อำเภอเซกาและอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลหนองบัวสิมและตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรดเขตตำบลหนองแวง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ำจืด เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน) 5 บ้านดงน้ำเย็น (บางส่วน) 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 10 บ้านห้วยดินดำ (เต็มหมู่บ้าน) 12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 15 บ้านนาคำ (บางส่วน) 16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และการประมงน้ำจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอื่นในตัวเมืองใหญ่ๆ พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉลี่ยของประชากร 14,470 บาท ต่อปี หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า - ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 3 แห่ง- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง - ปั้มแก้ส 1 แห่ง - โรงสี 15 แห่ง - ร้านขายของชำ 25 แห่ง - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 แห่ง - ร้านทอง 2 แห่ง - ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ 3 แห่ง - ร้านค้าส่ง 3 แห่ง - ร้านตัดผม,เสริมสวย 10 แห่ง - ร้านอาหาร 9 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 5 แห่ง - ร้านจำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง - ร้านขายรถยนต์ 1 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา 1 แห่ง สภาพทางสังคม การศึกษา -โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง -โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง -โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง -โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง -ห้องสมุด 1 แห่ง -ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง สถาบันและองค์การทางศาสนา - วัด 5 แห่ง - สำนักสงฆ์ 5 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง - สาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๑ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำตากล้า 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง การคมนาคม -ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย -ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 7 สาย การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง การไฟฟ้า -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 แห่ง -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,756 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ -ลำน้ำ,ลำห้วย 24 สาย -บึง,หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 20 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 24 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง - สระน้ำ 7 แห่ง - บ่อบาดาล 40 แห่ง - ทำนบดิน 1 แห่ง ข้อมูลอื่น ๆ 1. มวลชนจัดตั้ง -ลูกเสือชาวบ้าน 38 รุ่น 88 คน -ไทอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น 125 คน -กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น 75 คน -อปพร. 2 รุ่น 80 คน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวนบุคลากร รวม 36 คน -พนักงานส่วนตำบล 12 คน -สำนักงานปลัด 5 คน -กองคลัง 3 คน -ส่วนโยธา 1 คน -ส่วนการศึกษาฯ 1 คน -ส่วนสวัสดิการสังคม 2 คน -พนักงานจ้าง 24 คน ระดับการศึกษาของบุคลากร -ระดับประถมศึกษา 2 คน -ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 9 คน -ระดับปริญญาตรี 19 คน -ระดับปริญญาโท 6 คน รายได้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน บาท -รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง จำนวน บาท แยกเป็น -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 174,760.19 บาท -ภาษีโรงเรือน จำนวน 215,571.28 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 87,756 บาท -อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 282 บาท -รายได้อื่นๆ (ค่าขายแบบ,ค่าดอกเบี้ย,ค่าปรับ) จำนวน 315,689.98 บาท -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บได้ จำนวน 15,405,307.11 บาท -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 8,465,213 บาท ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 69 กลุ่ม -กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร 29 กลุ่ม -กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม -กลุ่มเกษตรผสมผสาน 18 กลุ่ม -กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า 6 กลุ่ม -กลุ่มผู้บริโภค 16 กลุ่ม จุดเด่นของพื้นที่ -มีแม่น้ำสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านห้วยดินดำ บ้านผาศักดิ์ -มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก -มีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก -มีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก -มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย -มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณีบุญเดือนสาม
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1. บทนำ กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานและเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 2. เจตนารมณ์ในการทำงาน พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำตำบลนิคมน้ำอูน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธะมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 3. ภารกิจในการทำงาน 4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน 4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น 4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย 4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด 4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน 4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองานของเรา" แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงานนโยบายการพัฒนา มี 6 ด้าน ดังนี้ 4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4.1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 4.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 4.1.4 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร 4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม มีความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4.2.2 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.2.4 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4.2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2.6 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 4.2.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ฯ มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย 4.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้ 4.2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 4.2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 4.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 4.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.3 การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 4.3.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดให้มีสวนสาธารณะ 4.3.6 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ฯลฯ 4.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 4.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.5.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 4.5.2 ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.5.3 การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร. 4.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4.6 ด้านการเมืองและการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลคำตากล้า” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 4.6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตตำบลนิคมน้ำอูน 4.6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.6.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.6.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลนิคมน้ำอูนให้มากยิ่งขึ้น 4.6.6 พัฒนาปรับปรุง ระบบหอกระจาย/เสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 4.6.7 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า กำนัน ผู้ใหญ่บาน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลคำตากล้า ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลคำตากล้า ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า 5. สรุป จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสะแบง ฮุ่งหวล มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พ่อแม่พี่น้องครับ พร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต คำตากล้าเมืองแห่งความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. บทนำ กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานและเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 2. เจตนารมณ์ในการทำงาน พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำตำบลนิคมน้ำอูน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธะมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 3. ภารกิจในการทำงาน 4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน 4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น 4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย 4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด 4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน 4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองานของเรา" แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงานนโยบายการพัฒนา มี 6 ด้าน ดังนี้ 4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4.1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 4.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 4.1.4 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร 4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม มีความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4.2.2 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.2.4 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4.2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2.6 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 4.2.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ฯ มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย 4.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้ 4.2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 4.2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 4.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 4.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.3 การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 4.3.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดให้มีสวนสาธารณะ 4.3.6 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ฯลฯ 4.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 4.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.5.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 4.5.2 ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.5.3 การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร. 4.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4.6 ด้านการเมืองและการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลคำตากล้า” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 4.6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตตำบลนิคมน้ำอูน 4.6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.6.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.6.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลนิคมน้ำอูนให้มากยิ่งขึ้น 4.6.6 พัฒนาปรับปรุง ระบบหอกระจาย/เสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 4.6.7 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า กำนัน ผู้ใหญ่บาน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลคำตากล้า ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลคำตากล้า ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า 5. สรุป จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสะแบง ฮุ่งหวล มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พ่อแม่พี่น้องครับ พร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต คำตากล้าเมืองแห่งความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ../add_file/1. บทนำ กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานและเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 2. เจตนารมณ์ในการทำงาน พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำตำบลนิคมน้ำอูน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ "คำตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธะมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 3. ภารกิจในการทำงาน 4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน 4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น 4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย 4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด 4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน 4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองานของเรา" แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงานนโยบายการพัฒนา มี 6 ด้าน ดังนี้ 4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4.1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 4.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 4.1.4 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร 4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม มีความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4.2.2 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.2.4 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4.2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2.6 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 4.2.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ฯ มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย 4.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้ 4.2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 4.2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 4.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 4.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.3 การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 4.3.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดให้มีสวนสาธารณะ 4.3.6 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ฯลฯ 4.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 4.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.5.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 4.5.2 ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.5.3 การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร. 4.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4.6 ด้านการเมืองและการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้ 4.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลคำตากล้า” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 4.6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตตำบลนิคมน้ำอูน 4.6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.6.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.6.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลนิคมน้ำอูนให้มากยิ่งขึ้น 4.6.6 พัฒนาปรับปรุง ระบบหอกระจาย/เสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 4.6.7 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า กำนัน ผู้ใหญ่บาน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลคำตากล้า ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลคำตากล้า ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลคำตากล้า 5. สรุป จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสะแบง ฮุ่งหวล มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พ่อแม่พี่น้องครับ พร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต คำตากล้าเมืองแห่งความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ
ชื่อไฟล์ : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย../add_file/ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด และบัญชีอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมฯ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย ชี้ขาด (ฉบับที่ 6) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 -ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กต.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ช้วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. 2550 - ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิด หรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของ พรรคการเมืองทาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด และบัญชีอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมฯ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย ชี้ขาด (ฉบับที่ 6) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 -ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กต.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ช้วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. 2550 - ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิด หรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของ พรรคการเมืองทาง../add_file/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง - พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด และบัญชีอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมฯ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย ชี้ขาด (ฉบับที่ 6) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 -ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กต.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ช้วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 - ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. 2550 - ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิด หรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง - ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของ พรรคการเมืองทาง
ชื่อไฟล์ : 4LQUGygFri24536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BIn3LkUMon102249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c8X6STuMon51410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SERaPWsMon62929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hOVzLDjMon94957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q9bfxU4Mon100349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9rgcJvhMon100513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6nvFGqdMon100551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี../add_file/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,614,900 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท แผนงานการศึกษา 6,1076,600 บาท แผนงานสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,026,400 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,100 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท แผนงานการเกษตร 50,000 บาท แผนงานงบกลาง 722,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,614,900 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท แผนงานการศึกษา 6,1076,600 บาท แผนงานสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,026,400 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,100 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท แผนงานการเกษตร 50,000 บาท แผนงานงบกลาง 722,000 บาท../add_file/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,614,900 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท แผนงานการศึกษา 6,1076,600 บาท แผนงานสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,026,400 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,100 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท แผนงานการเกษตร 50,000 บาท แผนงานงบกลาง 722,000 บาท
ชื่อไฟล์ : - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 - พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497 - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2504 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2546 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 - พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497 - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2504 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2546../add_file/- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 - พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497 - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2504 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) 2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2546
ชื่อไฟล์ : - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ อปท.พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551( ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 - การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2543 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ อปท.พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551( ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 - การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2543../add_file/- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ อปท.พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2) 2544 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.2549 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551( ฉบับที่ 2) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 - การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2543
ชื่อไฟล์ :

ปี พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย

คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ปี พ.ศ. 2556

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการบันทึก e-GP

คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

คู่มือ รอบสาม ระดับขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ -ปีงบประมาณ 55

คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ปี พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการใช้งานระบบTemplate เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

คู่มือการใช้งานระบบ E-form

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

ปี พ.ศ. 2553

คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)

ปี พ.ศ. 2552

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - คำสั่งการมอบอำนาจ