นายแสงจันทร์  โพธิ์คำพก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า